TÜRKİYE’DE ATM: TAM

ATM’nin yepyeni hali TAM ile güçlerimizi birleştiriyoruz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası ve PTT ATM’leri Türkiye’nin ATM Merkezi - TAM bünyesinde hizmetinize sunuluyor.

TAM, bugün 81 ilde 5000'i aşkın, yakın gelecekte Türkiye genelinde yaklaşık 19.000 ATM ile ülkemizin her yerini kapsayacak yepyeni bir ATM deneyimi.

Şimdi değişimin TAM zamanı.

banka logoları

TAM MÜŞTERİ DENEYİMİ

Nasıl olması gerekiyorsa TAM da öyle.

Yüksek hizmet kalitesi ile yönetilen ATM bileşenleri, TAM'a üye banka müşterilerine masrafsız ve komisyonsuz işlem olanağı, Türkiye’nin her yanına yayılan ATM ağı sayesinde finansal hizmetlere erişim kolaylığı TAM’ı TAM yapan özelliklerinden yalnızca birkaçı...

Rekabetten uzak, ölçek ekonomisinden doğan verimlilik esaslı sistemimizle birlikte tamız

TAM BURADA

TAM sağınızda, TAM solunuzda, TAM yanınızda.

TAM sokağı bitirdiğinizde,TAM parka girerken,
TAM da ihtiyacınız olduğunda...

Binlerce ATM’si ile TAM her yerde.

TAM İLETİŞİM

0850 222 0 826 (TAM)

Türkiye’nin ATM’si TAM hakkında
merak ettiğiniz her şey için iletişim kanallarımız üzerinden bize ulaşın.

BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş.
ORTAK ATM MOBİL UYGULAMASI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, Türkiye’nin ATM Merkezi (TAM) platformu hakkında bilgi vermek üzere BİLEŞİM A.Ş. tarafından geliştirilmiş olan mobil uygulama (UYGULAMA) kullanımı ile ilgili olarak kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. (ŞİRKET olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kullanıcıların sahip oldukları banka veya kredi kartları ile ŞİRKET tarafından kurulmuş olan ortak ATM’lerle ilgili yapacakları iş ve işlemler kapsamında kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış, konum bilgisi olmak üzere kişisel veri (Kişisel Veri olarak anılacaktır) toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz;

- Ortak ATM hizmetinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, - Kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü müşterini tanı, karaparanın aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi mevzuatı, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, denetimi vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

- Hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan iş geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

- Size en yakın ATM’yi tespit etmek ve size göstermek,

- Dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, bilişim suçları gibi suçları tespit etmek ve önlemek,

- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

- Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/profilleme çalışmalarını yürütmek,

- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek, arızalı cihazların test edilmesi ve teknik aksaklıkların tespit edilip giderilmesi,

- Tarafınızla iletişime geçilmesi, size sağladığımız hizmetin kalitesini ölçmek ve geliştirmek,

- Mobil uygulamadaki kod hatalarını, teknik sorunları tespit etmek ve gidermek, uygulamayı test etmek, güncellemek veya versiyonu yükseltmek,

- Mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

- ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen operasyonları yönetmek

- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla işlenmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b) bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;

- ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, ortak ATM projesine dahil olan bankaların ilgili birimlerine,

- Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara aktarılmaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, ortak ATM mobil uygulaması ve ATM’ler üzerinden sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın, suistimallerin ve bilişim suçlarının önlenmesi amacıyla toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,d) Talep konunuzun,bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Yenişehir Mahallesi Çağlayan Sokak No:16 34779 Ataşehir/İstanbul adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@bilesim.net.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı bilesim@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.